Συμμετοχή

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΜΚΟ

Στην Πρωτοβουλία για Δημιουργία της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών

  

                                                                                                         

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ………………………………………………………., ως νόμιμος αντιπρόσωπος (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου)

της Μη Κυβερνητικής-Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης με την επωνυμία ……………………………………………………………………………….…………..……………....…………………, με έδρα………………………………………………………………………………….

δηλώνω ότι η οργάνωση που εκπροσωπώ, συμφωνεί με την διακήρυξη  και τον Α΄ κανονισμό λειτουργίας για τη Δημιουργία της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών,  και επιθυμούμε να ενταχθούμε στην Πρωτοβουλία, συμβάλλοντας ενεργά και από κοινού στην υλοποίηση του στόχου αυτού.

 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………

Διεύθυνση φορέα: …………………………………..

Τηλ. Επικοινωνίας: …………………………………

Ε-mail:………………………………………………

 

 

Αθήνα, _ _/ _/2009

 

Ο/Η Δηλών/Δηλούσα

 
(σφραγίδα οργάνωσης)
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ FAX  211-1826231
Download  Το έγγραφο