«Πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών»