Κανονισμός Λειτουργίας της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών

Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποτελεί τον κανονιστικό και οργανωτικό πυλώνα της Ιδρυτικής Διακήρυξης της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών που υπεγράφη την 9η Δεκεμβρίου 2009. Συνιστά τη σύνθεση και ολοκλήρωση του Α΄ Κανονισμού Λειτουργίας που έχει εγκριθεί από το σύνολο των Μ.Κ.Ο. που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία, με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρωματικές διατάξεις που αποτέλεσαν αντικείμενο διαβούλευσης κατά την προπαρασκευαστική περίοδο «Ιούνιος 2010 – Νοέμβριος 2010» και εγκρίθηκαν ομόφωνα από την ολομέλεια των συμμετεχόντων οργανώσεων.

1. Ορισμοί και Αρχές

1.1 Οι Μη Κερδοσκοπικές – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που αποσκοπούν στο δημόσιο όφελος είναι επίσημα αναγνωρισμένες ενώσεις προσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών (αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα) που από τη φύση τους έχουν ή οφείλουν να έχουν μία διπλή υπόσταση:

  • Η δράση τους ωφελεί άμεσα ή έμμεσα τρίτα πρόσωπα (όχι αποκλειστικά τα μέλη τους) ή την κοινωνία γενικότερα.
  • Έχουν διεκδικητικό χαρακτήρα, παρεμβαίνοντας στην κοινωνία για τη διαμόρφωση και τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών που διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων τους.

1.2 Η Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών είναι ένας νέος θεσμός συλλογικής έκφρασης και παρέμβασης των Μ.Κ.Ο. στη δημόσια σφαίρα της ελληνικής κοινωνίας. Συνθέτει μία νέα διάσταση στον κοινωνικό χώρο όπου οι Μ.Κ.Ο. επικοινωνούν, συνδιαλέγονται, συμφωνούν ή διαφωνούν, εκφράζοντας τα αιτήματα και τις προσδοκίες μεγαλύτερων ή μικρότερων κοινωνικών ομάδων και κατηγοριών του πληθυσμού. Ωστόσο, μέσα από τη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία τους, προκύπτουν στις περισσότερες περιπτώσεις κοινές αντιλήψεις και αιτήματα, τα οποία μέσα από συναίνεση και σύνθεση θέσεων δύνανται να οδηγήσουν σε κοινές διεκδικήσεις.

1.3 Η Ιδρυτική Διακήρυξη της 9ης Δεκεμβρίου 2009 αποτελεί την ιδεολογική βάση από την οποία πηγάζουν οι αρχές, οι αξίες και οι σκοποί του νέου θεσμού. H Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών δεν έχει σκοπό να υπονομεύσει ή να υποκαταστήσει οποιονδήποτε άλλο θεσμό, αλλά να λειτουργήσει ευεργετικά προς όφελος ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας….

παρακινώντας και εμπνέοντας τους παραδοσιακούς θεσμούς με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση για να εκπληρώσουν τον κοινωνικό τους ρόλο….

αναπληρώνοντας τα κενά και τις ανεπάρκειες της δημοκρατικής έκφρασης και καλύπτοντας τα ελλείμματα στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των πολιτών,

ασκώντας αδέσμευτη κριτική, καταγγέλλοντας οπουδήποτε διαπιστώνεται  απραξία και ανευθυνότητα των «υπευθύνων»,

αλλά και συνδράμοντας και υποβοηθώντας τις πρωτοβουλίες που ωφελούν την κοινωνία από όπου και αν προέρχονται….

δημιουργώντας διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς και θεσμούς με σκοπό την πολυδιάστατη ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και την ευημερία όλων των πολιτών

ευαισθητοποιώντας και ενεργοποιώντας ταυτόχρονα κάθε πολίτη, καλώντας τον να συνδιαμορφώσει ισότιμα το κοινό μας μέλλον….

1.4. Η Βουλή της Κ.τ.Π. υπερασπίζεται την ανεξαρτησία και την ελευθερία όλων των Μ.Κ.Ο. Δεν θα υποκαταστήσει το ρόλο και το έργο καμίας. Αντίθετα  συνθέτει ένα κοινό πλαίσιο που θα ενδυναμώνει τη φωνή και θα πολλαπλασιάζει τις δυνατότητές τους, χωρίς όμως να αναγκάζει τις μειοψηφίες να υποτάσσονται στη θέληση της πλειοψηφίας.

1.5. Κάθε διάσταση της λειτουργίας της Βουλής της Κ.τ.Π. διακρίνεται από απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία απέναντι στα μέλη της και την κοινωνία.

2.Συμμετοχή στη Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών:

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Δημοσίου Οφέλους Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, οι αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)  που παρέχουν προϊόντα ή και υπηρεσίες προς όφελος τρίτων (όχι αποκλειστικά των μελών τους), της τοπικής ή της ευρύτερης κοινωνίας και η δραστηριότητά της εντάσσεται τουλάχιστον σε ένα από τα παρακάτω πεδία:

Κοινωνική φροντίδα

Υγεία

Πολιτισμός

Ανάπτυξη επιστημών και παιδείας

Οργανώσεις για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων

Οικολογία- προστασία του περιβάλλοντος

Κοινωνική ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής

2.2 Οι Μ.Κ.Ο. πρέπει να είναι ενεργές αποδεικνύοντας τη δράση τους. Απαιτείται να έχουν αναπτύξει τουλάχιστον τρεις ξεχωριστές δράσεις ή να έχουν τουλάχιστον δύο συνεχείς δραστηριότητες τα τρία τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Για την ένταξή τους απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Μ.Κ.Ο.

2.3. Ποιες Μ.Κ.Ο. δεν μπορούν να συμμετέχουν:

Όσες έχουν δημιουργηθεί από… (ή συμμετέχουν σ’ αυτές):

Κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ή ενώσεις κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, εκκλησίες, πολιτικά κόμματα (βουλευτικά ή εξωκοινοβουλευτικά). Κυβερνητικοί οργανισμοί, Ο.Τ.Α. ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, συνδικαλιστικά όργανα εργαζομένων ή εργοδοτών κάθε βαθμίδας, οργανώσεις αμοιβαίου οφέλους και αυτοβοήθειας (που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά και μόνον για να ωφεληθούν τα μέλη τους), οργανώσεις που έχουν ως σκοπό τη διάδοση θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων και ιδεολογιών, αθλητικά σωματεία, σωματεία εθνοτικών ομάδων.

2.4. Εφόσον οι Μ.Κ.Ο. πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αιτούνται την ένταξή τους στο Γενικό Μητρώο της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών. Το Μητρώο είναι πάντοτε ανοιχτό και οι αιτήσεις αξιολογούνται από επιτροπές της Βουλής, με διαφορετική κάθε φορά – τυχαία σύνθεση προσώπων. Με την ένταξή τους έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και ανάλογα με την κύρια δραστηριότητά τους κατατάσσονται σε ένα από τα επτά πεδία δραστηριότητας της παρ. 2.1. που αντιστοιχούν σε επτά υπομητρώα.

2.5  Οι Μ.Κ.Ο. εκπροσωπούνται από τέσσερις Βουλευτές που έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες των οργάνων και των επιτροπών. Σε κάθε συνεδρίαση της Βουλής, φόρουμ ή ομάδας δραστηριότητας, δικαίωμα λόγου και ψήφου έχει μόνον ένας εκπρόσωπος-βουλευτής από κάθε Μ.Κ.Ο. Οι ίδιες οι Μ.Κ.Ο. επιλέγουν τα πρόσωπα που τις εκπροσωπούν σε κάθε περίπτωση.

2.6. Οι Εκπρόσωποι-Βουλευτές δεν επιτρέπεται να διατηρούν παράλληλα οποιαδήποτε αιρετή πολιτική θέση, να μην συμμετέχουν ως πολιτικό προσωπικό υπουργείων, μέλη διοικητικών συμβουλίων κρατικών οργανισμών, δεν θα πρέπει να έχουν οποιοδήποτε αιρετή θέση σε δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες οργανώσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα (είτε σε ανάλογα εργοδοτικά σχήματα) δεν θα πρέπει να είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι σε οποιεσδήποτε τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές πολιτικοκομματικές οργανώσεις. Η πιθανή ανακοίνωση της υποψηφιότητάς τους στους ανωτέρω θεσμούς συνεπάγεται την αναστολή της ιδιότητάς τους ως Βουλευτές της Κ.τ.Π.

2.7. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε Μ.Κ.Ο. δύναται να αντικαταστήσει κάθε Εκπρόσωπό της.

2.8. Οι Βουλευτές- Εκπρόσωποι των Μ.Κ.Ο. οφείλουν να τιμούν το αξίωμά τους λειτουργώντας με συνέπεια, ήθος και σύμφωνα με τις κάτωθι αρχές και αξίες.

Η αρχή της προσωπικής ευθύνης

Κάθε ένας Βουλευτής της Κ.τ.Π αναλαμβάνει μία σημαντικότατη ευθύνη τόσο απέναντι στον νέο θεσμό, αλλά και απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε λόγος και κάθε ενέργειά του οφείλει να σέβεται απόλυτα τις αρχές, τη φιλοσοφία και τη διαμορφούμενη κουλτούρα αλληλεγγύης και δημοκρατίας του νέου θεσμού.

Η αρχή της συνυπευθυνότητας

Κάθε ένας Βουλευτής της Κ.τ.Π δεν είναι απλά προσωπικά υπεύθυνος, αλλά και συλλογικά συν-υπεύθυνος. Πρακτικά, ενθαρρύνει και ενδυναμώνει τους συναδέλφους του να λειτουργούν σύμφωνα με τις αξίες και τη φιλοσοφία του θεσμού και να αντιτίθενται σθεναρά στην υπονόμευσή του είτε «από μέσα» είτε από εξωτερικές κακόβουλες επιθέσεις. Οι κανόνες αποβολής προσώπων ή οργανώσεων οφείλουν να εφαρμόζονται χωρίς δισταγμό σε πρόσωπα ή οργανώσεις που δυσφημίζουν με τις ενέργειές τους τον Θεσμό.

Η αρχή της συλλογικότητας

Κάθε Εκπρόσωπος – Βουλευτής είναι ελεύθερος να κρίνει καλόπιστα, να αντιπαρατεθεί δημιουργικά και με επιχειρήματα, να συναινέσει ή να διαφωνήσει σεβόμενος πάντοτε τις απόψεις των άλλων. Επιθυμητός στόχος του θεσμού είναι η ευρύτερη δυνατή συναίνεση στη λήψη αποφάσεων. Αυτό προϋποθέτει «ανοιχτό μυαλό» και κάποιες φορές αποδοχή διαφοροποιημένων θέσεων, εφόσον αναγνωρίζεται η αξία και η ωφέλεια μίας πρωτοβουλίας. Στη Βουλή της Κ.τ.Π. «είμαστε μαζί» και όχι ο ένας απέναντι στον άλλον.

3. Δομή και Διάρθρωση

3.1. Ως προς την Οργανωτική Δομή, η Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών συμπεριλαμβάνει τα εξής όργανα, συνελεύσεις και ιδιότητες: «Βουλή της Κ.τ.Π., Φόρα Δραστηριότητας, Συντονιστική Επιτροπή, Επιτροπές και Ομάδες Έργου, Σωματείο Φίλων και Υποστηριχτών, Επιστημονικοί Σύμβουλοι».

3.2. Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών: Απαρτίζεται το μέγιστο από 150 Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στα επτά πεδία δραστηριότητας. Κάθε πεδίο δραστηριότητας εκπροσωπείται στη Βουλή αναλογικά, σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των Μ.Κ.Ο. που είναι εγγεγραμμένες σε κάθε υπομητρώο. Συνέρχεται τακτικά ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα. Κάθε οργάνωση θα συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο-βουλευτή κάθε φορά στην αίθουσα συνεδριάσεων (μία οργάνωση – μία ψήφος)

3.3.  Τα Πεδία – Φόρα Δραστηριότητας: Κάθε πεδίο δραστηριότητας συνιστά και ένα Forum, στο οποίο συμμετέχουν ελεύθερα και σε εθελοντική βάση όλες οι Μ.Κ.Ο. που είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο υπομητρώο. Κάθε Forum έχει τη δυνατότητα να αυτοοργανώνεται και να λειτουργεί ανεξάρτητα, έχοντας από μόνο του δυνατότητα συλλογικής εκπροσώπησης στην κοινωνία, εκφράζοντας αποκλειστικά τις Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στο αντίστοιχο πεδίο μέσω των εκλεγμένων μελών του στη Βουλή της Κ.τ.Π.

Εφόσον μία Μ.Κ.Ο. δραστηριοποιείται σε περισσότερα από ένα πεδία δραστηριότητας, μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα και στις εργασίες και άλλων Fora. Όμως διαθέτει μία και μοναδική ψήφο, όπως και δικαίωμα εκλογής και αντιπροσώπευσης μόνον στο Forum στο οποίο εντάσσεται η κύρια δραστηριότητά της.

Τα θέματα συζήτησης, όπως και οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα αφορούν αποκλειστικά στο εκάστοτε πεδίο δραστηριότητας. Διατομεακά θέματα ή θέματα που αφορούν ευρύτερα την Ελληνική Κοινωνία συζητούνται στη Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών.

Σε κάθε Forum δύνανται να δημιουργηθούν ελεύθερα δίκτυα και ομάδες Μ.Κ.Ο. για επιμέρους αντικείμενα που λειτουργούν αυτόνομα στα συγκεκριμένα υποπεδία δραστηριότητας.

3.4. Συντονιστική Επιτροπή: Από το σώμα της Βουλής εκλέγονται επτά πρόσωπα (ένας από κάθε πεδίο δραστηριότητας) και επτά αναπληρωτές, οι οποίοι συνθέτουν τη Συντονιστική Επιτροπή της Βουλής της Κ.τ.Π. Αρμοδιότητα και ευθύνη του οργάνου δεν είναι η εκπροσώπηση της Βουλής, αλλά ο προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών της. Η θητεία της διαρκεί δύο χρόνια (όσα και κάθε περίοδος της Βουλής της Κ.τ.Π.) και εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση κάθε νέας Περιόδου.

3.5. Επιτροπές Εκπροσώπησης – Ομάδες Έργου: Για την υλοποίηση μίας απόφασης για ενέργεια/δράση εκλέγονται επταμελείς επιτροπές που αναλαμβάνουν τον συντονισμό της.

Η Βουλή της Κ.τ.Π. αντιπροσωπεύεται επίσημα απέναντι σε τοπικούς, εθνικούς και υπερεθνικούς θεσμούς από Επιτροπές που συστήνονται κατά περίπτωση από πρόσωπα που έχουν εμπειρία και ειδίκευση στο εκάστοτε αντικείμενο – έργο της. Εκλέγονται από τη Βουλή της Κ.τ.Π. και αναλαμβάνουν την υλοποίηση μίας απόφασης, την εκπροσώπηση σε διάλογο ή τη διοργάνωση οποιασδήποτε κοινής πρωτοβουλίας.

Δεν υπάρχει μονιμότητα σε οποιαδήποτε Επιτροπή. Τη χρονική στιγμή που ολοκληρώνεται το εκ των προτέρων προσδιορισμένο έργο που της αναθέτει η Βουλή της Κ.τ.Π., η επιτροπή παύει να υφίσταται. Κάθε εκλεγμένη επιτροπή με διαφάνεια, λογοδοσία, συνέπεια και προσήλωση στο στόχο της λειτουργεί ευέλικτα και ανεξάρτητα από το σώμα της Βουλής της Κ.τ.Π. πάντοτε σύμφωνα με τις αρχές της, αλλά και τα ειδικότερα πλαίσια που έχουν τεθεί από το σώμα που την έχει εκλέξει.

Τα πρόσωπα της επιτροπής ενημερώνουν τη Βουλή για την πορεία υλοποίησης του έργου που της έχει ανατεθεί, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή. Η επιτροπή οφείλει να εκφράζει τη γενική βούληση του Forum ή τις γενικές κατευθύνσεις της Βουλής της Κ.τ.Π.

3.6. Επιστημονικοί Σύμβουλοι: Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της Βουλής της Κ.τ.Π. είναι μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. και ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υποστηρίζουν ενεργά το θεσμό της Βουλής της Κτ.Π. και αποδέχονται την Ιδρυτική Διακήρυξη και τον Κανονισμό Λειτουργίας. Εκτός των ανωτέρω, επιστημονικοί σύμβουλοι δύνανται να οριστούν και προσωπικότητες με αποδεδειγμένη επιστημονική εμπειρία, των οποίων η αίτησή τους αξιολογείται και εγκρίνεται από τη Βουλή της Κ.τ.Π.

Οι επιστημονικοί σύμβουλοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και λόγου στα όργανα, αλλά λειτουργούν γνωμοδοτικά κατά την προετοιμασία θεμάτων προς συζήτηση και υποστηριχτικά στο έργο συγκεκριμένων επιτροπών κατόπιν αιτήματος των τελευταίων. Κάθε γνωμοδότηση είναι γραπτή και κοινοποιείται απαραίτητα σε όλα τα μέλη της Βουλής. Οι γνωμοδοτήσεις δεν λαμβάνουν δημόσιο χαρακτήρα, ούτε δικαιούται κάποιος επιστημονικός σύμβουλος να τις υποστηρίξει δημόσια προβάλλοντας τη συγκεκριμένη ιδιότητά του.

3.7. Ο Σύλλογος Φίλων της Βουλής της Κ.τ.Π.: Για τις ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης, xρηματοδότησης και γενικότερης υποστήριξης των δραστηριοτήτων της Βουλής της Κ.τ.Π., συστήνεται μία Αστική εταιρεία Mη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία: «Σύλλογος Φίλων της Βουλής της Κ.τ.Π.». Η εταιρεία ιδρύεται από όσα πρόσωπα της Πρωτοβουλίας το επιθυμούν. Η συμμετοχή τους είναι απολύτως τιμητική χωρίς οποιονδήποτε άλλο ρόλο, πέρα από τον έλεγχο της ορθής διαχείρισης των οικονομικών πόρων. Μέλος – υποστηριχτής μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο.

Το σωματείο έχει αποκλειστικά και μόνον διαχειριστικό χαρακτήρα και διοικείται από την Συντονιστική Επιτροπή της Βουλής της Κ.τ.Π.. Κάθε διάσταση της λειτουργίας του, όπως και η οικονομική διαχείριση, χαρακτηρίζονται από απόλυτη διαφάνεια και προσβασιμότητα από κάθε πολίτη.

Οι πόροι του προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές και συνδρομές φυσικών προσώπων ή συνδρομές των Μ.Κ.Ο. που συμμετέχουν. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές με ειδική απόφαση της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών.

3.8. Περιφερειακά Συμβούλια της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών: Σε κάθε Περιφέρεια δύνανται να οργανωθούν τοπικά συμβούλια της Βουλής της Κ.τ.Π., στα οποία έγκυρες θα είναι οι αποφάσεις για τοπικής και περιφερειακής φύσεως θέματα. Σε αυτά θα συμμετέχουν όλες οι οργανώσεις που εδρεύουν στην περιφέρεια και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο. Η συγκρότηση και λειτουργία των περιφερειακών συμβουλίων θα καθοριστεί με μελλοντική απόφαση της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών.

4. Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων

4.1. Στη Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών παρέχεται η δυνατότητα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση, σύμφωνα με τους όρους και τις αρχές του παρόντος κανονισμού.

4.2. Επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή συναίνεση στις αποφάσεις μέσω της σύνθεσης επιμέρους απόψεων. Αν δεν είναι εφικτό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με ευρεία πλειοψηφία (75%). Εφόσον ψηφίζονται αποφάσεις ή κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες χαρακτηρίζονται ως ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Αντίστοιχα, σε κάθε φόρουμ δραστηριότητας με το ίδιο πλειοψηφικό ποσοστό, χαρακτηρίζονται ως ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ (για παράδειγμα) ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ         ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

4.3. Σε κάθε περίπτωση, οι μειοψηφίες δεν υποχρεώνονται να υποταχθούν στη βούληση της πλειοψηφίας. Οι Μ.Κ.Ο που διαφωνούν, έχουν την ελευθερία επιλογής να μην συμμετάσχουν στην εφαρμογή των αποφάσεων, ακόμα και να αντιπαρατεθούν δημόσια ως ανεξάρτητες και αυτόνομες Μ.Κ.Ο. Δεν επιτρέπεται όμως να αμφισβητήσουν το κύρος και την νομιμότητα λήψης της απόφασης, χρησιμοποιώντας με δόλο την ιδιότητά τους ως Βουλευτές της Κ.τ.Π.

4.4 Οι συνεδριάσεις της ολομέλειας είναι ανοιχτές προς το κοινό μέσα από τη ζωντανή μετάδοση από το διαδίκτυο. Τα πρακτικά πάντοτε καταγράφονται και θεωρούνται δημόσιας χρήσης έγγραφα. Κάθε βουλευτής πριν λάβει το λόγο θα γνωστοποιεί το όνομα και την οργάνωση που εκπροσωπεί.

4.5. Οι κατηγορίες ψηφισμάτων-αποφάσεων στη Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών όπως και στα επιμέρους πεδία δραστηριότητας – φόρα είναι δύο:

α) Ψήφισμα θέσης: Η απόφαση που αφορά σε έκφραση δημοσιοποίησης συγκεκριμένης θέσης της για οποιοδήποτε θέμα.

β) Ψήφισμα για δράση/ ενέργεια: Η απόφαση που συμπεριλαμβάνει και ενέργειες για την υλοποίηση μίας Πρότασης.

4.6 Η διαδικασία λήψης αποφάσεων συνοψίζεται σε πέντε στάδια:

Στάδιο Πρώτο: Κάθε οργάνωση που είναι ενταγμένη στο Γενικό Μητρώο έχει τη δυνατότητα να προτείνει θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Αποστέλλει στη γραμματεία της Βουλής Κ.τ.Π. μία σύντομη παρουσίαση του θέματος, όπως και μία όσο το δυνατόν σαφή πρόταση για το ψήφισμα που προτείνει. Η γραμματεία προωθεί  ηλεκτρονικά την πρόταση στα μέλη της Βουλής της Κ.τ.Π.

Στάδιο Δεύτερο: Για να γίνει αποδεκτή η πρόταση προς συζήτηση. απαιτείται η εκ των προτέρων συναίνεση του 5%  των Μ.Κ.Ο. της Βουλής της Κ.τ.Π. Εφόσον πληρείται ο ανωτέρω όρος ορίζεται η ημερομηνία συζήτησης του θέματος από τη Συντονιστική Επιτροπή. Μία Πρόταση μπορεί να συζητηθεί κατά προτεραιότητα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Στάδιο Τρίτο: Ένας Εκπρόσωπος – Βουλευτής εισηγείται την Πρόταση στη συνεδρίαση και ορίζεται συζήτηση προκαθορισμένου χρόνου από τη Συντονιστική Επιτροπή, δίδοντας το λόγο και σε μέλη της Βουλής που επιθυμούν να τοποθετηθούν. Η συζήτηση για τη συγκεκριμένη Πρόταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τις δύο ώρες. Με τη συναίνεση του 75% του σώματος, η συζήτηση δύναται να παραταθεί το μέγιστο, για δύο ακόμη ώρες.

Στάδιο Τέταρτο. Με την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο εισηγητής κρίνει:

  • Αν χρειάζεται αναμόρφωση (συνθέτοντας τις απόψεις που ακούστηκαν) και παρουσιάζει διαφοροποιημένη πρόταση ή περισσότερες εναλλακτικές εκδοχές της.
  • ή τη θέτει άμεσα σε ψηφοφορία.

Στάδιο Πέμπτο. Ακολουθεί ψηφοφορία έγκρισης της Πρότασης με ανάταση χειρών. Εφόσον εγκριθεί, είναι πλέον Απόφαση της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών. Ανάλογα με τη φύση της πρότασης συγκροτείται Επιτροπή ή ομάδα έργου για την εφαρμογή της.

5. Εκλογές και Ανάδειξη Οργάνων

5.1 Κάθε Περίοδος Λειτουργίας της Βουλής της Κ.τ.Π. διαρκεί δύο χρόνια. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν όλες οι Μ.Κ.Ο. που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Μητρώο. Κατόπιν απόφασης της ολομέλειας της Βουλής τη Κ.τ.Π., στην ψηφοφορία δύνανται να συμμετέχουν οι φίλοι και υποστηριχτές του θεσμού (μέλη της Εταιρείας Φίλων της Βουλής της Κ.τ.Π.) με ένα συγκεκριμένο ποσοστό συμβολής στην ανάδειξη της νέας σύνθεσης του Σώματος.

5.2. Στο Σώμα της Βουλής συμμετέχει τουλάχιστον μία Μ.Κ.Ο. από κάθε νομό της χώρας.

5.3 Κάθε νέα Περίοδο το Σώμα της Βουλής ανανεώνεται υποχρεωτικά κατά τα δύο τρίτα των οργανώσεων. Δεν επιτρέπεται η εκλογή μίας Μ.Κ.Ο. για τρίτη συνεχόμενη περίοδο.

6. Διαδικασίες Αίρεσης

6.1. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες συντελούνται εκτάκτως, κατά προτεραιότητα και σε κάθε χρονική στιγμή. Αποσκοπούν στην αποβολή των «ξένων σωμάτων» που υπονομεύουν τον χαρακτήρα του θεσμού ή πρόσωπα και οργανώσεις που με τις ενέργειές τους δυσφημούν τον χώρο των Μ.Κ.Ο. ή δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ως μέλη της Βουλής της Κ.τ.Π.

6.2. Η φυσική παρουσία ενός εκπροσώπου – Βουλευτή της οργάνωσης, είναι υποχρεωτική σε κάθε συνεδρίαση της Ολομέλειας. Η απουσία μίας οργάνωσης δικαιολογείται μόνον για σπουδαίο λόγο. Εφόσον, μία οργάνωση σημειώνει διαρκώς απουσίες στις εργασίες της Βουλής της Κ.τ.Π., αντικαθίσταται από την επόμενη κατά σειρά εκλογής με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του Συντονιστικού Οργάνου της Βουλής της Κ.τ.Π. Η συγκεκριμένη οργάνωση δεν επιτρέπεται να θέσει υποψηφιότητα και στις εκλογές της επόμενης περιόδου.

6.3. Με τη συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας (51%) της Βουλής, ένας Εκπρόσωπος-Βουλευτής χάνει την ιδιότητά του και η εκλεγμένη Μ.Κ.Ο. είναι υποχρεωμένη να τον αντικαταστήσει με άλλο πρόσωπο. Με απόφαση του 75% της Βουλής ή του 75% του Forum στο οποίο συμμετέχει, μία Μ.Κ.Ο. διαγράφεται από τη Βουλή, το αντίστοιχο Forum και από το Γενικό Μητρώο.

6.4. Η συντονιστική επιτροπή της Βουλής οφείλει να απολαμβάνει την ευρύτατη εμπιστοσύνη των Μ.Κ.Ο. της Βουλής. Πρόταση δυσπιστίας απέναντι σ’ ένα πρόσωπο του συντονιστικού γίνεται αποδεκτή εφόσον συναινεί το 25% της Βουλής. Η θέση του αναπληρώνεται από αντικαταστάτη.

6.5. Κατ’ εξαίρεση, η ψηφοφορία στις παρ. 6.3. και 6.4. είναι μυστική.

7. Αναθεώρηση Διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας

Ο παρών Κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί καθόλη την περίοδο λειτουργίας της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών, πάντοτε σύμφωνα με το πνεύμα και τις αρχές της Ιδρυτικής Διακήρυξης και με σκοπό την αρτιότερη λειτουργία του Θεσμού.