Συχνές Ερωτήσεις

Κάθε άνθρωπος ως «πολιτικό όν» έχει  συγκεκριμένες πεποιθήσεις ως προς την συγκρότηση της κοινωνίας, τη λειτουργία των πολιτικών θεσμών.

ως «οικονομικό όν» λειτουργεί ανταγωνιστικά στο πλαίσιο της αγοράς,

«ως κοινωνικό ον» οφείλει να ενεργεί αλληλέγγυα και προς όφελος των συνανθρώπων του, για να μην τον κυριεύσουν οι δύο πρώτες φύσεις και χάσει την ανθρωπιά του….. Είναι κάτι περισσότερο από προφανές γιατί χρειάζεται να καλλιεργήσουμε έμπρακτα σε αυτή τη χώρα την τελευταία και πιο παραμελημένη από αυτές τις φύσεις.

Θεμελιώδης αρχή της Βουλής της Κ.τ.Π. δεν είναι να αντικαταστήσει οποιονδήποτε θεσμό, αλλά να επιδιώξει και να υπηρετήσει το συλλογικό όφελος της ελληνικής κοινωνίας, πέρα από πολιτικές ιδεολογίες και θρησκευτικές πεποιθήσεις με σκοπό να ενδυναμώσει τον «χαλαρό» κρίκο της κοινωνικής συνοχής. Δεν αποτελεί πεδίο διαχωρισμού και αντιπαράθεσης, αλλά πεδίο δράσης «για όλα αυτά που συμφωνούμε». Δεν ανταγωνιζόμαστε για να υπερισχύσουν οι ιδέες μας έναντι των «άλλων», αλλά για να εντοπίσουμε τις κοινές ανάγκες και τα συλλογικά αιτήματα της κοινωνίας και να προσφέρουμε λύσεις.

Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε έναν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητο πόλο, διαχωρισμένο από το κράτος, την αγορά και τους παραδοσιακούς θεσμούς της κοινωνίας με απώτερο στόχο μία κοινωνία ισχυρή μέσα από μία ακμάζουσα και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, που θα κινητοποιεί και θα ενδυναμώνει τους ενεργούς πολίτες και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η Βουλή της Κ.τ.Π. έχει έναν διπλό στόχο: Να συμβάλλει καθοριστικά για μία καλύτερη κοινωνία και να ενδυναμώσει τις ανεξάρτητες – δημοσίου οφέλους Μ.Κ.Ο. για να ανταποκριθούν με επιτυχία στους σκοπούς τους.

            Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι…..

  • ΔΕΝ είμαστε πολιτικό κόμμα…. ούτε θα γίνουμε ποτέ….
  • ΔΕΝ υποκινούμαστε από κάποιο πολιτικό κόμμα, ούτε από οποιονδήποτε άλλο θεσμό.
  • ΔΕΝ επιχειρούμε να αντικαταστήσουμε θεσμό της κοινωνίας
  • ΔΕΝ υποκαθιστούμε, ούτε θα υποκαταστήσουμε το έργο καμίας Μ.Κ.Ο.
  • ΔΕΝ θα χρηματοδοτούμαστε από οποιονδήποτε εγχώριο ή διεθνή θεσμό, παρά μόνο από πολίτες- φυσικά πρόσωπα και Μ.Κ.Ο.

Οι άτυπες οργανώσεις (ομάδες φυσικών προσώπων), παρότι δύναται να προσφέρουν πολύ σημαντικό έργο στην τοπική ή την ευρύτερη κοινωνία, συνήθως δεν έχουν μία συνεχή και συνεπή παρουσία μέσα στο χρόνο, διαφορετικά θα δημιουργούσαν ένα νομικό πρόσωπο για να διευκολύνουν και να οργανώσουν τη δράση τους.  Επιπλέον, δεν διαθέτουν καταστατικό που να περιγράφει τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους και κυρίως τους σκοπούς και τους στόχους τους οποίους υπηρετούν. Επίσης δεν είναι σαφές για το ποια πρόσωπα την εκπροσωπούν νόμιμα και με ποιες διαδικασίες επιλέγονται για να την εκπροσωπήσουν στη Βουλή της Κ.τ.Π.

Τα φυσικά πρόσωπα- πολίτες αντιπροσωπεύονται στην ελληνική κοινωνία μέσω  των εκλεγμένων αντιπροσώπων, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Τη Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών απαρτίζουν οργανωμένες συλλογικότητες που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, υπηρετώντας την κοινωνία και το δημόσιο όφελος από μία διαφορετική διάσταση: Δεν αντιπροσωπεύουν πρόσωπα…. αλλά ιδέες, διεκδικήσεις, στάσεις ζωής και καθημερινές ανάγκες, απηχώντας ιδιαίτερα ή ευρύτερα αιτήματα της κοινωνίας.

Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας συνιστά πρωταρχικά μία νομική διάκριση. Πολλές οργανώσεις, παρότι είναι μη κερδοσκοπικές, δεν αποσκοπούν στο δημόσιο όφελος, παρά αποκλειστικά στο ιδιωτικό όφελος των συμμετεχόντων: Συνδικάτα, ομάδες αυτοβοήθειας, κλειστές λέσχες συνήθως έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά  θεωρούνται ως αμοιβαίου οφέλους οργανώσεις.  Στη Βουλή της Κ.τ.Π. καλούνται να συμμετάσχουν όσες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις είναι δημοσίου οφέλους κατά κύριο λόγο, των οποίων η δράση ωφελεί πρωταρχικά τρίτα πρόσωπα ή την κοινωνία γενικότερα, παρά τα μέλη τους.

Πέρα από αυτή τη σημαντική διάκριση:

Οι κομματικές και πολιτικο-ιδεολογικές οργανώσεις «εκπέμπουν» σε διαφορετική συχνότητα, με κύριο στόχο τη διάδοση πολιτικών ιδεών ή την υποστήριξη πολιτικών κομμάτων. Κατατάσσονται πρωταρχικά στην «πολιτική κοινωνία» και εκφράζονται κυρίως μέσω της «Βουλής των Ελλήνων» και άλλων διαύλων πολιτικής επικοινωνίας και αντιπροσώπευσης στο δημόσιο χώρο.  Η Βουλή της Κ.τ.Π. φυσικά δεν αποσκοπεί να τις υποκαταστήσει. Λειτουργεί σε άλλη διάσταση και συχνότητα. Στόχος μας είναι διαχωρίσουμε και να αυτονομήσουμε το «κοινωνικό», από το «πολιτικό» και το «οικονομικό».

Ανάλογα, το συνδικαλιστικό κίνημα και οι οργανώσεις είναι σαφώς συνδεδεμένα με πολιτικά κόμματα και ιδεολογίες. Ενώ τα πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων αποτελούν στην ουσία αποκλειστικά οργανώσεις «αμοιβαίου οφέλους» και όχι «δημοσίου οφέλους», με σχεδόν αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων απέναντι στους εργοδότες.

Στη Βουλή της Κ.τ.Π. δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι θρησκευτικές και οι  «εθνοτικές» οργανώσεις. Παρότι είναι εξαιρετικά σημαντικές για μία ανοιχτή και πλουραλιστική κοινωνία, οι μεν «εθνοτικές»  είναι στην ουσία οργανώσεις αμοιβαίου οφέλους που έχουν κύριο στόχο την ανάδειξη και υποστήριξη αιτημάτων των ομοεθνών τους, ενώ οι πάσης φύσεως θρησκευτικές έχουν στόχο τη διάδοση της πίστης και επηρεάζονται συνήθως από τις επίσημες εκκλησίες.

Εννοείται ότι ως φυσικά πρόσωπα μπορεί να είναι εκπρόσωποι –«βουλευτές» οποιασδήποτε Μ.Κ.Ο. που έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη Βουλή της Κ.τ.Π. χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, όπως και να αποτελέσουν σε ατομικό επίπεδο μέλη του Σωματείου Φίλων και Υποστηριχτών της Βουλής της Κ.τ.Π.

Όλες οι ανωτέρω οι ανωτέρω κατηγορίες που εξαιρούνται από την πρωτοβουλία μας, σε πολλές περιπτώσεις προσφέρουν εξαιρετικά σημαντικό έργο στην κοινωνία. Δεν αποκλείονται από τη Βουλή της Κ.τ.Π. επειδή «κατακρίνονται», αλλά γιατί δεν είναι συμβατές με τη φιλοσοφία και τους σκοπούς της πρωτοβουλίας μας.

Αυτό είναι φυσιολογικό και αναπόφευκτο.  Αλλά στο πλαίσιο της Βουλής της Κ.τ.Π. ενεργεί ως εκπρόσωπος μίας Μ.Κ.Ο. εκφράζοντας στις περισσότερες περιπτώσεις τη συλλογική βούληση των μελών ή της διοίκησης  συνθέτοντας διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι άλλοι συμμετέχοντες στη Βουλή της Κ.τ.Π. έχουν ποικίλες πεποιθήσεις και απόψεις. Κατά συνέπεια, είναι εξαιρετικά απίθανο μία από αυτές να υπερισχύει καθοριστικά εις βάρος των άλλων, χρωματίζοντας τη Βουλή με συγκεκριμένη ιδεολογική στάση.

Στόχος της Βουλής της Κ.τ.Π.. είναι να καλλιεργήσει την κουλτούρα του ενεργού πολίτη που στοχεύει στο συλλογικό όφελος, συνθέτοντας κοινές θέσεις από ποικίλες απόψεις και αντιλήψεις.

Αυτό είναι εσωτερικό ζήτημα κάθε Μ.Κ.Ο. που συμμετέχει στη Βουλή της Κ.τ.Π.

Οι ομοσπονδίες είναι στην ουσία κάθετα δομημένα ιεραρχικά συστήματα οργάνωσης που λειτουργούν με αντιπροσωπευτικό σύστημα. Δηλαδή, τα μέλη τους ψηφίζουν τα πρόσωπα που θα τους αντιπροσωπεύσουν συλλογικά. Οι αντιπρόσωποι συνήθως εξουσιοδοτούνται να λαμβάνουν όποιες αποφάσεις επιθυμούν χωρίς απαραίτητα να συμφωνούν τα μέλη που τους ψήφισαν. Είναι πιο αποτελεσματικό σύστημα στη λήψη απόφασης, αφού στην ουσία αυτές λαμβάνονται από λίγα άτομα, αλλά εκεί ακριβώς εντοπίζεται το έλλειμμα δημοκρατίας και η υψηλή πιθανότητα να ευδοκιμήσουν φαινόμενα διαφθοράς, στο βαθμό που κάποιοι εκπρόσωποι διαχειρίζονται την εξουσία και αποφασίζουν στο όνομα των υπολοίπων.

Τα οριζόντια δίκτυα οργάνωσης χαρακτηρίζονται από ισότιμη και αμεσότερη δημοκρατική εκπροσώπηση, καθώς συμμετέχουν όλα τα μέλη στη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, όταν τα μέλη είναι πολυάριθμα, οι αποφάσεις λαμβάνονται πολύ δύσκολα.  Τα οριζόντια δίκτυα μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία, με συγκεκριμένο εύρος πιθανών αποφάσεων και με έναν λειτουργικό αριθμό συμμετεχόντων.  

Στόχος της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών είναι να συνδυάσει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τα θετικά χαρακτηριστικά των δύο ανωτέρω μοντέλων. Αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων στα συγκεκριμένα πεδία δραστηριότητας (βλ. Α΄ κανονισμό λειτουργίας, και αντιπροσώπευση αλλά με χαρακτηριστικά άμεσης δημοκρατίας για γενικότερα ζητήματα.

Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάχρησης εξουσίας και διαφθοράς και συμμετέχουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα μέλη στη λήψη αποφάσεων.

Στόχος της Βουλής της Κ.τ.Π. είναι να διεκδικήσουμε όλα αυτά «για τα οποία συμφωνούμε» απηχώντας ευρύτερα αιτήματα ολόκληρης της κοινωνίας. Συνεπώς οφείλει να εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία των Μ.Κ.Ο. για να έχει «δύναμη» η βούλησή της. Λιγότερο δυνατές πλειοψηφίες (κοντά στο 51%) σημαίνει  ότι ένα μεγάλο μέρος των Μ.Κ.Ο. διαφωνεί ή διαφοροποιείται εκφράζοντας ταυτόχρονα ένα μεγάλος μέρος της κοινωνίας.

Οφείλουμε να αποφύγουμε το σφάλμα της «δικτατορίας της πλειοψηφίας» και να λειτουργούμε περισσότερο συναινετικά μέσα από τη σύνθεση απόψεων. Άλλωστε, είναι τόσα πολλά σε αυτή τη χώρα για τα οποία συμφωνούμε όλοι, αλλά ήμασταν πολύ μόνοι, πολύ καχύποπτοι και πολύ αδύναμοι για να τα διεκδικήσουμε…..

Ως «φίλοι και υποστηριχτές της Βουλής της Κ,τ.Π., που θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν Μ.Κ.Ο. κάθε δύο χρόνια, αξιολογώντας το έργο τους τόσο στη Βουλή όσο και στα πεδία δραστηριότητας, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση και διάδοση των δράσεών της. Φυσικά, έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να την υποστηρίξουν και ως εκπρόσωποι, μέσα από τη συμμετοχή τους σε μία νέα ή υπάρχουσα Μ.Κ.Ο.

ΟΧΙ. Μία τέτοια σκέψη θα ήταν η σοβαρότερη παραβίαση της λογικής της δημιουργίας της. Είναι μία κοινωνική πρωτοβουλία και θα παραμείνει κοινωνική, επηρεάζοντας όμως σημαντικά την οικονομική και την πολιτική διάσταση του δημοσίου βίου.

Όχι σε καμία περίπτωση. Κάθε απόφαση είτε καταφατική είτε αρνητική οποιασδήποτε φύσης απαιτεί το 80% της πλειοψηφίας. Η μη ψήφιση συνιστά απλώς μη έγκριση και όχι απόρριψη της θέσης που προτάθηκε, η οποία ενδέχεται να χρειάζεται τροποποίηση για να γίνει αποδεκτή από τη συντριπτική πλειοψηφία

ΟΧΙ. Δεν υπάρχει πρόεδρος, δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο αξίωμα… για κανέναν. Για κάθε ειλημμένη απόφαση προς δράση/ενέργεια θα συγκροτούνται επιτροπές που θα τις συντονίζουν. Όταν το έργο τους ολοκληρωθεί, οι επιτροπές παύουν να υφίστανται. Κάθε μέλος της Βουλής της Κ.τ.Π. έχει το δικαίωμα να κοινοποιεί την ιδιότητα του, αλλά δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει εκ μέρους της, εκτός και αν έχει σαφή και συγκεκριμένη εξουσιοδότηση από αυτή και για προκαθορισμένο θέμα. Κάθε μέλος της Βουλής έχει τη δυνατότητα και την ηθική υποχρέωση να υποστηρίξει τη βούλησή της σε ειλημμένες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες  αποφάσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκφράζει την προσωπική του άποψη ή της οργάνωσής του, καθιστώντας το σαφές προς τρίτους.

Μόνιμες εκπροσωπήσεις απέναντι σε παραδοσιακούς θεσμούς δεν επιτρέπονται για ευνόητους λόγους.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα δημιουργηθεί ένα γνήσια δημοκρατικό μοντέλο έκφρασης των αιτημάτων των Μ.Κ.Ο. και ένα απολύτως διαφανές σύστημα λειτουργίας. Αυτό έχει ευεργετικές συνέπειες  αναφορικά με τον περιορισμό της ανάπτυξης Μ.Κ.Ο. -«μαϊμούδων». Περιορίζεται παράλληλα η τάση να δημιουργούνται «κρατικές» και «κερδοσκοπικές» «Μ.Κ.Ο.»

Δημιουργείται ένα σταθερό δίκτυο για την ενδυνάμωση των προσπαθειών κάθε οργάνωσης.

Ο κόσμος θα αρχίζει να μας εμπιστεύεται περισσότερο (μεγαλύτερες εισροές σε πόρους) – Το έργο μας γίνεται πιο εύκολο- «γονιμοποιείται» πολύπλευρα το πεδίο ανάπτυξης των Μ.Κ.Ο.

Οι επιχειρήσεις ωθούνται όλο και περισσότερο να αποδεικνύουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μέσα από τον Τρίτο Τομέα 

Το κράτος αναγκάζεται να τις ενισχύσει και να «διευκολύνει τη ζωή τους» (φορολόγηση – δωρεές, επιδοτήσεις) με διαφανή κριτήρια.

Γενικότερα, οι Μ.Κ.Ο. θα περιορίσουν την εξάρτησή τους, και σε αρκετές περιπτώσεις την «υποτέλεια», από κρατικούς λειτουργούς.

Οι Μ.Κ.Ο. θα εκφράζονται οι ίδιες συλλογικά και όχι από κάθε λογής αυτόκλητους «εκφραστές» της βούλησής της.

Κάθε Μ.Κ.Ο. που συμμετέχει ενδυναμώνεται πολύπλευρα, και όλες μαζί συγκεντρώνουν απίστευτη δύναμη για να αλλάξουν σημαντικά προς το καλύτερο την ελληνική κοινωνία.

Δύναται να λειτουργήσουν άμεσα, αλλά θα μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, ανεξάρτητα και να λαμβάνουν αποφάσεις όταν απαρτίζονται τουλάχιστον από έναν συγκεκριμένο αριθμό οργανώσεων που θα καθοριστεί από τη Βουλή της Κ.τ.Π.

Αν είναι έτοιμη ή όχι θα αποδειχτεί από το αποτέλεσμα…. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι που ίσως είναι πολλοί, και έχουν ιδιοτελή συμφέροντα θα προσπαθήσουν να την υπονομεύσουν «ακόμα και από μέσα». Πάντοτε υπήρχαν και πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι που ό,τι δεν μπορούν να ελέγξουν και να το εκμεταλλευτούν, προτιμούν να το καταστρέψουν. Αυτοί  οι άνθρωποι πάντοτε ήταν «μέρος του προβλήματος», ακόμα και αν δεν το αντιλαμβάνονται… Αυτό που έχει σημασία είναι οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να στηρίξουν και να ενδυναμώσουν την πρωτοβουλία. Άλλωστε αυτοί οι τελευταίοι είναι η ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο….

Προβλήματα στη λειτουργία της Βουλής θα παρουσιαστούν πολλά και απρόβλεπτα. Τα δύο πρώτα χρόνια που χαρακτηρίζονται ως η «προπαρασκευαστική περίοδος», θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα επιλύονται από την ίδια τη Βουλή της Κ.τ.Π. με κανόνες άμεσης δημοκρατίας, ώστε να γίνει πιο λειτουργική και αποτελεσματική προς όφελος της κοινωνίας, αλλά και των ίδιων των Μ.Κ.Ο.